ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก

Nakhonnayok Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร ภายใต้โครงการ “บรรพชาสามเณร ด้วยใจรักธรรม”

วันศุกร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา นางสาวศุภมาศ คุ้มศรีวงษ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก มอบหมายให้นางสาวภัทรินทร์ เอี่ยมบุตรลบ ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก พร้อมด้วยนายธวัชชัย รังสิตโยธิน ผู้พิพากษาอาวุโส ผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการและคณะเจ้าหน้าที่ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรเพื่อความเป็นสิริมงคล ทั้งนี้ สืบเนื่องจากศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายกจัดโครงการ“บรรพชาสามเณร ด้วยใจรักธรรม”เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายกได้รับโอกาสขัดเกลาจิตใจด้วยหลักธรรมทางศาสนา สามารถนำหลักธรรมคำสอนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและพัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองดีของสังคมต่อไป ณ วัดคีรีวัน ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก


image เอกสารแนบ