ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก

Nakhonnayok Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก จัดโครงการเสริมทักษะพัฒนาพนักงานต้อนรับและเทคนิคการอำนวย ความยุติธรรมด้วยจิตใจบริการ (Service Mind)

วันอังคารที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา นางสาวศุภมาศ คุ้มศรีวงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก มอบหมายให้นางสาวสิรเขม บุญเพ็ง ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเสริมทักษะพัฒนาพนักงานต้อนรับและเทคนิคการอำนวยความยุติธรรมด้วยจิตใจบริการ (Service Mind) และเป็นวิทยากรบรรยายความรู้ เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดี มีจิตใจให้บริการแก่ประชาชน อันเป็นการยกระดับการให้การบริการแก่ผู้ที่มาติดต่อราชการ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการบริการของศาลยุติธรรม โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว เสมอภาคและเท่าเทียม
ส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร สอดคล้องกับนโยบายประธานศาลฎีกา “รักศาล ร่วมใจ รับใช้ประชาชน” โดยมีนางสาวปัทมา ยมสุขี เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการพิเศษ ,นายวิศาล หวังรวมกลาง นิติกรชำนาญการพิเศษ,นางสาวสิริรัชต์ญา นิลมงคล เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ และนายภูวนาท พรมมา เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ ร่วมเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมใหญ่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก


image เอกสารแนบ