ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก

Nakhonnayok Juvenile and Family Court

image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก

สื่อวีดีทัศน์

 

 

 

การคุ้มครองสวัสดิภาพ

https://youtu.be/St3E17rOWaY

 

การคุ้มครองสิทธิเด็ก ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

https://www.youtube.com/watch?v=RazjU9lLOa8&t=11s

 

มาตรการ กำกับดูแล ผู้ถูกปล่อยชั่วคราว

                          https://www.youtube.com/watch?v=tRvvNi1SLE8