ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก

Nakhonnayok Juvenile and Family Court

เจ้าหน้าที่ตำรวจ