Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก

Nakhonnayok Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก จัดโครงการธรรมะพัฒนาคุณภาพชีวิตกับการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 image

ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก โดยนางสาวศุภมาศ คุ้มศรีวงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา คณะผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการและคณะเจ้าหน้าที่ จัดโครงการธรรมะพัฒนาคุณภาพชีวิตกับการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรมีความกล้าหาญทางจริยธรรม ไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆ อันอาจเล็งเห็นได้ว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนอันเป็นการสร้างค่านิยมในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต บริสุทธิ์ ยุติธรรม ด้วยการฝึกเป็นผู้ให้ คิดดี พูดดี ทำดี ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละพร้อมกับการปฏิบัติธรรมอย่างมีความสุข มีความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะเพื่อเป็นพลังสำคัญแห่งวงการศาลยุติธรรมที่ร่วมกันสร้างประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนรวม เป็นไปตามนโยบายประธานศาลฎีกา“รักศาล ร่วมใจ รับใช้ประชาชน” ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา


image เอกสารแนบ