Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก

Nakhonnayok Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก จัดพิธีลาสิกขาสามเณร โครงการ “บรรพชาสามเณร ด้วยใจรักธรรม” ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566image

วันจันทร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นางสาวศุภมาศ คุ้มศรีวงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก เป็นประธานกล่าวปิดโครงการ“บรรพชาสามเณร ด้วยใจรักธรรม” ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีนางผ่องพรรณ ปิ่นพิลา ผู้พิพากษาอาวุโส ผู้พิพากษา คณะผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการและคณะเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีดังกล่าว  ทั้งนี้ สืบเนื่องจากศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายกได้จัดโครงการ “บรรพชาสามเณร ด้วยใจรักธรรม”ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์  – ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการได้รับการขัดเกลาจิตใจด้วยหลักธรรม ตลอดจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป โดยมีสามเณรที่สาสิกขาตามกำหนดโครงการจำนวน ๓ รูป ในการนี้ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนที่ลาสิกขา จำนวน ๓ ทุน ณ วัดคีรีวัน ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก


image เอกสารแนบ